POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2021 r.

1. O NINIEJSZEJ POLITYCE

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających i użytkowników („użytkownik”, „ty”) Witryny ADGT (zwanej dalej „Witryną” lub „Witryną”) znajdującej się pod adresem https://adgt.cz/ i wszystkich powiązanych witrynach, połączone przez Advanced Digital Technologies s.r.o. i jej spółki stowarzyszone.

Advanced Digital Technologies s.r.o (dalej „ADGT” lub „my” lub „nas”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Przeczytaj uważnie ten dokument. Polityka podlega Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) i zawiera ważne informacje o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszych usług. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszego dokumentu. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki prywatności, powinieneś natychmiast powstrzymać się od jakiegokolwiek korzystania z tej Witryny.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z info@adgt.cz

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Właścicielem tej strony internetowej i administratorem danych osobowych jest Advanced Digital Technologies s.r.o., Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, Republika Czeska. Oznacza to, że Advanced Digital Technologies s.r.o.:

a) określa, jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane oraz w jakich celach;

b) określa sposoby przetwarzania danych osobowych;

c) odpowiada za zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych.

3. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Przez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które mogą bezpośrednio zidentyfikować Państwa jako osobę fizyczną i które są gromadzone, utrzymywane i wykorzystywane przez Advanced Digital Technologies s.r.o. Możemy również gromadzić dane nieosobowe, które nie są powiązane ze zidentyfikowanym użytkownikiem.

Rodzaje informacji, które możemy gromadzić na Twój temat, obejmują:

 • Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, nazwę firmy i adres pocztowy, dane logowania (nazwa użytkownika i hasło) oraz inne dane utworzone przez Ciebie i powiązane z Twoim kontem.
 • Potencjalnie dane osobowe i nieosobowe informacje o Twoim urządzeniu, kiedy wchodzisz w interakcję z naszą Stroną, takie jak:

– adres IP;

– typ przeglądarki;

– system operacyjny;

– język i wersja oprogramowania przeglądarki;

– pliki cookies przeglądarki internetowej – małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym i przypisane do używanej przez Ciebie przeglądarki. Pliki cookie nie są w stanie uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna dla Ciebie. Zbieramy pliki cookie, aby zapisać Twoją sesję i ustawienia osobiste. Prosimy o wyrażenie zgody na pliki cookie podczas pierwszej wizyty w naszej Witrynie. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, ale jeśli to zrobisz, pamiętaj, że niektóre części Witryny mogą nie działać poprawnie;

– ilość przesłanych danych;

– strona internetowa, z której nadeszło żądanie;

– data i godzina dostępu do Serwisu.

Używamy twoich informacji tylko za twoją zgodą.

Naszym celem jest gromadzenie i przechowywanie tylko minimalnej ilości danych osobowych niezbędnych do naszych celów (patrz poniżej).

4. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Używamy Twoich danych osobowych do następujących celów:

 • Aby zapewnić dostęp do naszej Witryny oraz jej produktów i usług;
 • Aby utworzyć konto i zidentyfikować Cię w Witrynie;
 • Aby odpowiedzieć na Twoje prośby;
 • Aby przetworzyć Twoje zakupy i zamówienia;
 • Aby komunikować się z Tobą w celu sprzedaży lub fakturowania;
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie naszych produktów, obecnych i nowych usług;
 • Aby ulepszyć zawartość, funkcjonalność i użyteczność naszej Witryny;
 • Aby wysyłać Ci spersonalizowane oferty;
 • Za Twoją zgodą możemy wykorzystywać Twoje kontakty do wysyłania Ci ukierunkowanych wiadomości marketingowych i wiadomości o naszych nowościach, wydarzeniach, produktach i usługach;
 • Aby ulepszyć zawartość, funkcjonalność i użyteczność naszej Witryny;
 • Udostępnianie Twoich danych kontaktowych naszym partnerom logistycznym, aby mogli nam pomóc w dostarczaniu Ci naszych produktów i usług;
 • Możemy wykorzystywać połączone dane bezosobowe do celów statystycznych i innych celów badawczych;
 • Aby przestrzegać obowiązków ustawowych;
 • W razie potrzeby – w celu przestrzegania naszych praw i obowiązków prawnych, o ile przetwarzanie danych nie narusza Twoich praw.

Gwarantujemy, że będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów wymienionych w tym dokumencie.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

5. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
 • Przestrzegamy naszych obowiązków wynikających z RODO, aktualizując dane osobowe; poprzez ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie, nie gromadzenie ani nie zatrzymywanie nadmiernej ilości danych; chroniąc dane osobowe przed utratą, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz zapewniając odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych osobowych.
 • Operacje przetwarzania, które wykonujemy na Twoich danych, obejmują zautomatyzowane i niezautomatyzowane sposoby gromadzenia, utrwalania, strukturyzacji, przechowywania, zmieniania, wykorzystywania, przesyłania i usuwania Twoich danych.
 • Gwarantujemy, że będziemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym dokumencie i tylko przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
 • Należy wdrożyć szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, niezgodnemu z prawem lub nieprawidłowemu wykorzystaniu danych lub nieuprawnionemu dostępowi do danych.
 • W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
6. GDZIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Advanced Digital Technologies s. r. o. przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe na terenie EOG. W niektórych przypadkach, gdy jest to konieczne do prowadzenia naszych globalnych operacji i świadczenia profesjonalnych usług na rzecz klientów, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane i przekazywane poza EOG, w tym kraje, które nie podlegają decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych i które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak EOG.

W takich przypadkach gwarantujemy, że odbiorcom Twoich danych osobowych zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony, na przykład poprzez wprowadzenie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (Art. 46 RODO). W przeciwnym razie dane zostaną przekazane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody.

7. PRZEZ JAKI OKRES ZACHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji określonych celów. Po zakończeniu okresu przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane, a jeśli nie będzie to możliwe, bezpiecznie przechowamy je w archiwum kopii zapasowej i odizolujemy od dalszego przetwarzania do czasu, gdy usunięcie będzie możliwe.

8. TWOJE PRAWA DO KONTROLI I ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

Chcemy, abyś czuł się pewnie podczas korzystania z naszej Witryny i szanował swoje prawa do dostępu, modyfikowania lub usuwania swoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych. Masz stały dostęp do przechowywanych danych osobowych, a także masz prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, które w tej chwili przetwarzamy. Prześlemy Ci informacje e-mailem. Prześlemy Ci również informacje, w jaki sposób zbieramy Twoje dane, do czego je wykorzystujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane i komu jeszcze je udostępniamy.
 • Prawo do sprostowania. W razie potrzeby masz prawo zażądać od administratora dodania informacji lub poprawienia niedokładnych danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania osobistego, możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych. Żądanie nazywa się Formularz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli poprosisz nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, nie możemy odmówić. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie nieprzekraczającym trzydziestu dni od wspomnianej daty otrzymania odstąpienia od umowy.
  Jeśli poprosisz nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych w celach niemarketingowych, możemy nie wyrazić zgody na Twój sprzeciw, jeśli je wykorzystujemy:
  – za zadanie wykonywane w interesie publicznym
  – za pośrednictwem powierzonej nam władzy publicznej
  – jako nasz „uzasadniony interes”, pod warunkiem, że nie wyrządzono Ci żadnej nadmiernej szkody
  Twoje prawo do sprzeciwu jest również ograniczone, jeśli wykorzystujemy Twoje dane do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 • Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Masz prawo zażądać od administratora usunięcia jakiejkolwiek części Twoich danych osobowych. Administrator jest zobowiązany do usunięcia żądanej części danych lub wszystkich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Zwracamy uwagę, że Administrator ma obowiązek usunięcia Danych Osobowych w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:
  – Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  – Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  – Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;
  – Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  – Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  Należy jednak pamiętać, że możemy zachować Dane osobowe, jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy prawne (np. W celu obrony roszczeń prawnych, wolności wypowiedzi lub innych zobowiązań prawnych), ale poinformujemy Cię, jeśli tak jest.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo zażądać swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym do przesłania do innego administratora danych.

Zasady składania wniosków i ich rozpatrywania:

 • Jeśli chcesz zmienić, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@adgt.cz lub telefonicznie +420 538 890 720
 • Możesz złożyć wniosek ustnie lub pisemnie. Żądania będą rozpatrywane w ciągu trzydziestu (30) dni.
 • Jeśli zajmie nam to dłużej niż 30 dni, napiszemy do Ciebie przed upływem 30 dni, wyjaśniając, dlaczego trwa to dłużej.
 • W pewnych okolicznościach możemy odrzucić prośbę – udzielimy Ci informacji wyjaśniających, dlaczego odrzuciliśmy Twoją prośbę, jeśli to zrobimy.
9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w sposób ciągły. Jednak w niektórych przypadkach możemy to zrobić wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Twoje dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i będą udostępniane wyłącznie wymienionym poniżej kategoriom odbiorców danych. Twoje dane osobowe możemy ujawnić:

 • Zewnętrznym dostawcom usług i podwykonawcom w celu świadczenia usług, takich jak przetwarzanie płatności, dostawa i wsparcie logistyczne. Jeżeli przekażemy jakiekolwiek dane osobowe zewnętrznemu podwykonawcy, dostarczymy podwykonawcom tylko informacje potrzebne do wykonania usługi podwykonawczej i wykorzystamy odpowiednie umowne lub inne środki, aby zapewnić porównywalny poziom ochrony podczas wykorzystywania informacji. przez nich;
 • Rządom i / lub instytucjom rządowym, sądom organów ścigania, w celu spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • Zgodnie z prawem: Advanced Digital Technologies s. r. o. może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na mocy prawa lub procesu prawnego, w celu wymiaru sprawiedliwości, w celu ochrony Twoich żywotnych interesów, dochodzenia w sprawie naruszeń, prowadzenia dochodzeń przez organy regulacyjne, ochrony i obrony praw własności ADGT lub firm stowarzyszonych w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej ADGT lub do podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością prawną.

We reserve the right to contact appropriate authorities when activities that are illegal or violate our policies occur on the Site

10. JAK CHRONIMY TWOJE DANE

Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym najwyższym priorytetem. W ramach niniejszej Polityki zobowiązujemy się:

 • Wykorzystywania Twoich danych wyłącznie w celach określonych w Polityce;
 • Aby zapewnić poufność informacji, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika oraz nie sprzedawać, nie wymieniać, nie publikować ani nie ujawniać w inny sposób danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem;
 • Podjęcie wszelkich niezbędnych technicznych, fizycznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, kopiowaniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem;
 • Aby przywrócić dostęp i dostępność do danych osobowych w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego;
 • W celu zablokowania lub usunięcia Danych Osobowych związanych z odpowiednim Użytkownikiem od momentu żądania Użytkownika, jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu ochrony praw osobistych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, podejmujemy następujące działania:

 • Użyj szyfrowania SSL;
 • Zapisuj hasła użytkowników w postaci zaszyfrowanej, co oznacza, że ​​tylko Ty masz dostęp do swojego hasła;
 • Stale ulepszać sposoby zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Serwisu;
 • Regularnie sprawdzać i oceniać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania;
 • Chronić dane przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem, zniszczeniem i uszkodzeniem;
 • Zapewniać dostęp do przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych wyłącznie upoważnionemu i przeszkolonemu personelowi;
 • Zapewnienie kompleksowych szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych i prywatności;
 • Ustanów ścisłe zobowiązania korporacyjne i umowne, aby zapewnić poufność danych osobowych.

Zobowiązujemy się do informowania naszych użytkowników tak szybko, jak to możliwe (poprzez osobiste e-maile lub wiadomości w witrynie) o wszelkich przypadkach problemów z bezpieczeństwem lub wszelkich możliwych wyciekach Danych Osobowych.

11. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Rozumiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Nasza Witryna jest uważana za ogólnodostępną i nie jest przeznaczona ani celowo skierowana do dzieci w wieku poniżej 16 lat. Prosimy o niepodawanie żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, jeśli nie ukończyli Państwo 16 lat. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorować korzystanie z Internetu przez swoje dzieci i pomagać w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując swoje dzieci, aby nigdy nie przekazywały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 16 lat dostarczyło nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny, skontaktuj się z nami, a my usuniemy te informacje.

12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Advanced Digital Technologies s.r.o może w przyszłości aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zaktualizowaną datę u góry strony. Zalecamy regularne sprawdzanie Polityki, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Powiadomimy Cię o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności, wysyłając powiadomienie na podany przez Ciebie adres e-mail i / lub umieszczając wyraźne powiadomienie w Witrynie.

13. AKCEPTACJA POLITYKI

Korzystając z dowolnej części Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę, akceptujesz praktyki i zasady przedstawione w tym dokumencie oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki prywatności, powinieneś natychmiast powstrzymać się od jakiegokolwiek korzystania z tej Witryny.

14. KONTAKTY

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info@adgt.cz

Polityka prywatności
Copyright © 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.