Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 28. ledna 2021.

1. O TĚCHTO ZÁSADÁCH

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele („uživatel“ nebo „Vy“) webových stránek společnosti ADGT systems s.r.o. (dále jen „webové stránky“ nebo „web“) umístěných na adrese https://adgt.cz/, a také na veškeré přidružené webové stránky spojené se společností ADGT a její přidruženými společnostmi..

ADGT systems s.r.o. (dále jen „ADGT“ nebo „My“ nebo „nás“) si váží vašeho soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Tento dokument si prosím pečlivě přečtěte. Tyto zásady jsou dány ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zahrnují důležité informace o shromáždění a zpracování vašich osobních údajů při využívání našich služeb. Při používání webových stránek souhlasíte s podmínkami tohoto dokumentu. Pokud s těmito zásady ochrany osobních údajů nesouhlasíte, musíte se okamžitě zdržet používání těchto webových stránek.

Pokud máte otázky ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na info@adgt.cz

2. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vlastníkem těchto webových stránek a správcem osobních údajů je společnost ADGT systems s.r.o., se sídlem Průmyslová 499, 252 61 Jeneč, CZ. Znamená to, že ADGT:

a) určuje, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovány a za jakým účelem;
b) určuje prostředky zpracování osobních údajů;
c) je odpovědná za shromažďování, zpracování, uchovávání a ochranu vašich osobních údajů.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které mohou přímo identifikovat fyzickou osobu a které jsou shromažďovány, spravovány a používány AGDT. Můžeme také shromažďovat jiné než osobní údaje, které nejsou spojeny s identifikovatelným uživatelem.

Informace, které můžeme o vás shromažďovat, zahrnují:

 • Osobní informace, jako například: celé uživatelské jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, název společnosti a poštovní adresa společnosti, přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a jiné údaje vámi vytvořené a spojené s vaším uživatelským účtem.
 • Potenciálně osobní a jiné než osobní informace o vašem zařízení při práci s našim webem, jako jsou:

– IP adresa;
– typ prohlížeče;
– operační systém;
– jazyk a verze programového vybavení (prohlížeče);
– cookies internetového prohlížeče – malé textové soubory uložené na vašem uživatelském zařízení a řízené vaším prohlížečem. Soubory cookie nejsou způsobilé ke spuštění programů nebo přenášení virů do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly pro vás uživatelsky přivětivé a relevantní. Shromažďujeme soubory cookie proto, abychom mohli uložit vaše sezení a osobní nastavení. Při vaší první návštěvě našich webových stránek žádáme vás o vyjádření souhlasu s používáním souborů cookie. Soubory cookie můžete pomocí vašeho internetového prohlížeče odmítnout, v takovém případě některé části webu mohou fungovat nesprávně;
– objem přenesených dat;
– webové stránky, ze kterých požadavek přišel;
– datum a čas přístupu na web.

Informaci o vás používáme pouze na základě vašeho souhlasu.

Snažíme se shromažďovat a uchovávat pouze minimálně potřebné množství osobních údajů nezbytných pro naše vnitřní účely (viz níže).

4. ZA JAKÝMI ÚČELY POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Používáme vaše osobní údaje za následujícími účely:

 • K poskytování přístupu na náš web a k produktům a službám na webu;
 • K vytvoření vašeho účtu a vaší identifikaci na našem webu;
 • K reagování na vaše žádosti;
 • Ke zpracování vašeho nákupu a objednávek;
 • K přímé komunikaci s vámi z důvodu prodeje nebo fakturování;
 • Ke komunikaci s vámi ohledně našich produktů, stávajících a nových služeb;
 • K poskytování informace a technické podpory;
 • K odesílání personalizovaných nabídek;
 • Na základě vašeho souhlasu můžeme využívat vaše kontaktní údaje pro zaslání cílených marketingových zpráv a novinek o našich akcích, produktech a službách;
 • Ke zlepšení obsahu, funkčnosti a použitelnosti našeho webu;
 • Ke sdělení vašich kontaktních údajů s našimi logistickými partnery, aby mohly nám pomáhat s doručením vám našich produktů a služeb;
 • Můžeme používat kombinované, jiné než osobní údaje ke statistickým a výzkumným účelům;
 • K dodržení zákonných povinností;
 • Je-li nutné, i za účelem dodržení našich zákonných práv a povinností, pokud zpracování údajů neporušuje vaše práva.

Zaručujeme, že budeme shromažďovat a využívat vaše osobní údaje pouze za účely uvedené v tomto dokumentu.

Máte právo svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů kdykoli odebrat.

5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 • Dodržujeme naše povinnosti ve smyslu GDPR tím, že osobní údaje průběžně aktualizujeme; bezpečně uchováváme a likvidujeme osobní údaje; neshromažďujeme ani neuchováváme zbytečné množství osobních údajů; chráníme osobní údaje proti ztrátě, neoprávněnému zásahu a zveřejnění a zajišťujeme, aby byla zavedena vhodná technická opatření k ochraně osobních údajů.
 • Operace zpracování prováděné s vašimi osobními údaji zahrnují automatizované a neautomatizované prostředky shromažďování, zaznamenávání, strukturování, uchovávání, změny, přenášení a vymazání vašich osobních údajů.
 • Zaručujeme, že budeme shromažďovat a využívat vaše osobní údaje pouze za účely uvedené v tomto dokumentu a pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelů, za kterými jsou shromažďovány.
 • Budou zavedeny zvláštní bezpečnostní opatření k zabránění ztráty osobních údajů, jejich nezákonnému nebo nesprávnému využití, nebo neoprávněnému přístupu.
 • Máte právo svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů kdykoli odebrat.
6. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

ADGT uchovává a zpracovává osobní údaje na serverech umístěných v rámci Evropské unie. Současně uchováváme vaše osobní údaje v datovém centru v Německu a zpracováváme osobní údaje v České republice. Avšak si uvědomte, že pro zpracování a zálohu vašich osobních údajů můžeme používat zahraniční (mimo Evropskou unii) centra spravované a kontrolované ADGT. Můžeme převádět a zpracovávat vaše osobní informace v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) včetně Ruské federace. Nicméně tato skutečnost nemění naše závazky k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásady ochrany osobních údajů. ADGT je odpovědná za zavedení a udržení vhodných bezpečnostních opatření k ochraně vašich osobních údajů proti bezpečnostním incidentům a k zachování bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů

7. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány po dobu nutnou k plnění stanovených účelů. Po skončení doby uchování osobních údajů, vaše osobní údaje budou buď vymazány, nebo anonymní, a není-li to možné, bezpečně uchováme vaše osobní údaje do záložního archivu a vyloučíme jejich další zpracování, dokud vymazání bude možné.

8. VAŠE PRÁVA NA KONTROLU A ZMĚNU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chceme, abyste si byli jisti užíváním našeho webu, a vážíme si vašich zákonných práv na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup. Máte trvalý přístup k uchovávané osobní informaci a máte také právo požádat o přehled vašich osobních údajů, které momentálně zpracováváme. Zašleme vám požadovanou informaci prostřednictvím e-mailu. Zašleme vám také informaci o tom, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, za jakým účelem je používáme, jak je zpracováváme a s kým je sdělujeme.
 • Právo na opravu. Dle potřeby máte právo požádat správce o přidání nebo opravu chybných osobních údajů.
 • Právo vznést námitku. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, a to včetně vašeho osobního profilu. Můžete požádat, abychom úplně přestali používat vaše osobní údaje pro marketingové účely. Tento požadavek se nazývá Námitka proti zpracování osobních údajů. Žádáte-li nás, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro marketingové účely, máme právo váš požadavek zamítnout. V tomto případě přestaneme zpracovávat vaše osobní informace v období do třiceti dnů od zmíněného data přijetí požadavku na odebrání.
  Žádáte-li nás, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro jiné než marketingové účely, můžeme se nesouhlasit s vaší námitkou, pokud používáme vaše osobní údaje:
  – pro činnost prováděnou ve veřejném zájmu
  – prostřednictvím oficiálního svěřeného nám správního orgánu
  – jako náš „oprávněný zájem“ za předpokladu, že není vám způsobena žádná nezákonná škoda
  Vaše právo na námitku je také omezeno, používáme-li vaše osobní údaje pro vědecký nebo historický výzkum nebo za statistickými účely.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut). Máte právo požádat správce o výmaz jakékoli části vaší osobní informace. Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat požadovanou část osobních údajů nebo veškeré osobní údaje. Dovolujeme si upozornit, že je správce povinen vymazat osobní informace z jednoho z následujících důvodů:
  – osobní údaje nejsou nadále nutné z hlediska účelů, za kterými byly shromažďovány nebo jinak zpracovány;
  – uživatel odebírá souhlas, na kterém je založeno zpracování, nejsou-li – uživatel vznese námitku proti zpracování osobních údajů a nejsou žádné zákonné důvody pro zpracování;
  – osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  – osobní údaje musí být vymazány pro zajištění souladu se zákonnou povinnosti podle práva Evropské unie nebo její členského státu, kterému podléhá správce.
  Dovolujeme si však upozornit, že můžeme uchovávat osobní informace, existují-li k tomu vážné zákonné důvody (jako jsou obrana právních nároků, svoboda projevu nebo jiné právní závazky), dáme vám však vědět, je-li tomu skutečně tak.
 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo požádat o získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, včetně případu předávání vašich osobních údajů jinému správci.

 Pravidla pro předložení a posouzení žádostí:

 • Potřebujete-li změnit, opravit nebo odstranit vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@adgt.cz nebo telefonicky na čísle +420 538 890 720
 • Můžete podat žádost ústně nebo písemně. Žádosti budou posouzeny během třiceti (30) dnů.
 • Zabere-li nám posouzení žádosti více než 30 dnů, napíšeme vám než uplyne třicetidenní lhůta s odůvodněním takového prodlení.
 • Můžeme za určitých podmínek žádost odmítnout. Odmítneme-li vaši žádost, poskytneme vám informaci vysvětlující důvody takového odmítnutí.
9. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Pravidelně nesdělujeme osobní informace třetím stranám. Avšak někdy to můžeme udělat pouze proto, abychom mohli poskytnout vám naše služby. Vaše osobní údaje budou považovány za přísně důvěrné a budou sděleny pouze s příjemci údajů, které jsou vyjmenovány níže. Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje:

 • Třetím poskytovatelům služeb a subdodavatelům, abychom mohli poskytovat vám služby, jako jsou zpracování plateb, doručovatelská a logistická podpora. V případě, že převedeme jakékoli osobní údaje třetí osobě – subdodavateli, poskytneme subdodavateli pouze informaci potřebnou pro provádění subdodavatelských služeb a použijeme vhodných smluvních nebo jiných prostředků k poskytnutí srovnatelné úrovně ochrany během používání informace z jejich strany;
 • Vládám nebo institucím spojeným s vládou, soudům nebo donucovacím orgánům z důvodu splnění právních a regulačních požadavků;
 • Umožňují-li právní předpisy: ADGT může být požadána o zveřejnění osobní informace ze zákona nebo z právního řízení, z důvodu výkonu spravedlnosti, pro zachování vašich životně důležitých zájmů, z důvodu vyšetřování porušování práva, vyšetřování regulačními orgány, pro zachování a ochranu vlastnického práva ADGT nebo přidružených společností, pro zajištění osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek ADGT nebo pro přijetí předběžných opatření proti právní odpovědnosti.

Vyhrazujeme si právo kontaktovat příslušné orgány v případě, že na našich webových stránkách se vyskytnou protiprávní nebo narušující naši politiku činnosti.

10. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana vašich osobních údajů je naší nejvyšší prioritou. V rámci těchto Zásad se zavazujeme:

 • používat vaše osobní údaje pouze za účely určené v těchto Zásadách;
 • zajistit důvěrnost informací, nesdělovat je bez předchozího písemného svolení uživatele a neprodávat, nevyměňovat, nezveřejňovat a nesdělovat osobní údaje uživatele jinými způsoby, není-li stanoveno zákonem;
 • přijmout veškerá nezbytná technická, fyzická a administrativní opatření k ochraně osobních údajů proti ztrátě, neoprávněnému přístupu, kopírování, používání, změně nebo zveřejnění;
 • včas obnovit přístup a dostupnost osobních údajů v případě fyzického nebo technického incidentu;
 • zablokovat nebo odstranit osobní údaje týkající se příslušného uživatele od okamžiku podání žádosti uživatelem, jeho nebo její právním zástupcem nebo zplnomocněným orgánem právní ochrany.

Za účelem zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů přijímáme následující opatření:

 • používání SSL šifrování;
 • uložení uživatelského hesla v kódované podobě, což znamená, že pouze vy máte přístup k vašemu heslu;
 • neustále zlepšení způsobů shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů pro zabránění neoprávněnému přístupu na web;
 • pravidelná kontrola a vyhodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 • ochrana osobních údajů proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování, zničení a poškození;
 • poskytnutí přístupu ke zpracování a uchování osobních údajů pouze oprávněným a vyškoleným zaměstnancům;
 • poskytnutí komplexního školení zaměstnancům v oblasti ochrany údajů a soukromí;
 • stanovení přísných korporátních a smluvních povinností pro zajištění důvěrnosti vašich osobních údajů.

Zavazujeme se co nejdříve informovat naše uživatele (prostřednictvím zaslání osobních emailů nebo zpráv na webu) o jakýchkoli problémech bezpečnosti nebo možném úniku osobních údajů.

11. OCHRANA ÚDAJŮ DĚTÍ

Rozumíme důležitosti ochrany soukromí dětí na internetu. Náš web se považuje za web pro širokou veřejnost a není určen nebo záměrně orientován na děti mladší 16 let. Žádáme vás neposílat žádné osobní informace prostřednictvím našich webových stránek, pokud jste mladší 16 let. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat používání internetu jejich dětmi a pomáhat dodržovat tyto Zásady tím, že svým dětem přikážou, aby nikdy neposkytovaly osobní informace prostřednictvím našich webových stránek bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Domníváte-li se, že dítě mladší 16 let poskytlo osobní informace prostřednictvím našich webových stránek, kontaktujte nás a my tuto informaci odstraníme.
 

12. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ADGT může v budoucnu aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Když provedeme aktualizaci, upravíme datum aktualizace nahoře stránky. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto Zásady, abyste byli informováni o jakýchkoli její změnách. Budeme vás o změnách těchto Zásad informovat buď zasláním upozornění na vaši emailovou adresu, a/nebo umístěním nápadného oznámení na našem webu.

13. PŘIJETÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním jakékoli části webu potvrzujete, že jste tyto Zásady přečetli, přijali praktiky a politiku uvedené v tomto dokumentu a poskytli nám svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Pokud s těmito zásady ochrany osobních údajů nesouhlasíte, musíte se okamžitě zdržet používání těchto webových stránek.
 

14. KONTAKTY

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@adgt.cz

close

News subscription

If you want to receive our newsletter, please use this form!

News subscription

If you want to receive our newsletter, please use this form!

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2022 Všechna práva vyhrazena.